Socialdemokratiet i Solrød - Valgprogram 21 - 25

 Solrød kommune er en attraktiv bosætningskommune. Gode boliger og naturgrønne omgivelser giver en god ramme for at leve et godt liv - som barn, som ung, som voksen, som senior og som ældre. Et godt sted at bo hele livet.

Socialdemokratiet i Solrød ønsker at skabe et stærkt fællesskab for vores lokalsamfund, hvor vi både tager hånd om vores mest udsatte borgere, men også skaber rammerne for et aktivt og virksomt liv. Vi har brug for en aktiv kommune og stærke fællesskaber til at skabe muligheder i vores lokale liv. Vi har været gennem en pandemi og en voldsom sundhedskrise. Det har vi klaret ved at stå sammen og hjælpe hinanden. Det fællesskab får vi også brug for i fremtiden.

Socialdemokratiet i Solrød vil arbejde for en ny politisk ledelse og en ny politisk kurs i Solrød. Kommunen skal være til for borgerne. Kommunen skal åbne sig for dialog og inddragelse af borgerne fremfor at lukke sig om sig selv. De store fremtidige udfordringer og vigtige opgaver kræver, at alle tager et medansvar og bidrager. Det kræver, at vi samarbejder på tværs af de politiske partier.

Socialdemokratiet i Solrød vil arbejde for udvikling og fornyelse af kommunen. Kommunen skal levere den bedst mulige service til borgerne. Et stærkt lokalt velfærdssamfund uanset om det handler om gode dagtilbud, en velfungerende folkeskole eller tryghed for vores sårbare ældre. Vi prioriterer velfærden og hvis velfærden skal styrkes, så kræver det modet til at forandre. Det mod har vi.

Der skal være fokus på kvalitet men også effektivitet, så vi sikrer en ansvarlig og bæredygtig økonomi i fremtiden. Borgerne skal have tryghed om deres økonomi, og der skal være ro om skatterne. Socialdemokratiet i Solrød bakker op om den brede politiske aftale i Solrød Byråd om, at den ekstra udligningsregning finansieres med en skattestigning på 0,1 % i 2022, 2023 og 2024 for at sikre det nuværende serviceniveau.

Klimaudfordringen er den næste store opgave. For os alle som borgere og også for vores kommune. Derfor sætter vi CO2-reduktioner på dagsordenen og vi vil skabe bedre muligheder for en bæredygtig og alsidig natur.   

Socialdemokratiet i Solrød vil arbejde for en fælles og sammenhængende kommune. Der skal tages hånd om udviklingen uanset om det drejer sig om strandområdet, Havdrup eller landsbyerne. Men udgangspunktet er også, at vi fokuserer på opgaverne ud fra den virkelighed og de forudsætninger, der er i det nære lokalsamfund. Kommunen skal ikke presse løsninger ned over hovedet, på de borgere der påvirkes. Kommunen skal i dialog med borgerne, så der skabes både forståelse og opbakning til de projekter, som skal præge kommunen.

Socialdemokratiet i Solrød baserer vores politiske arbejde på stærke værdier om fællesskab, demokrati og retfærdighed.  Vi sætter vores lokale samfund først. Det er Solrøds fremtid, det handler om.


Socialdemokratiet i Solrød vil i den kommende valgperiode arbejde for 10 mærkesager:


  1. Bedre dagtilbud til børnefamilierne.

Solrød kommune får i de kommende år flere børnefamilier, som har brug for dagtilbud af høj kvalitet. Vi arbejder for en øget pasningskapacitet, så alle er garanteret et godt pasningstilbud. Vil implementere, at de mindste børn først skal overgå fra vuggestue til børnehave når de er fyldt tre år, og der skal være bedre sammenhæng mellem de forskellige dagtilbud.

Vi kan, og vi vil indfri de nationale krav om bedre normeringer, så der bliver tryghed for vores børn i dagtilbuddene. Det kræver et stærkt fokus på god kvalitet, og der skal ansættes flere pædagoger der sammen med dygtig ledelse, skal løfte kvaliteten.

Vores børns trivsel skal i centrum.

   2.  En velfungerende folkeskole.

Solrød kommune skal opprioritere vores folkeskole. Vi har forudsætningerne for at ligge helt i top med grunduddannelsen. Vi tror på visionerne om en bedre folkeskole som rammen om både dygtiggørelse, dannelse og mental og fysisk udvikling. Alle skal sikres gode forudsætninger for at uddanne sig videre til fremtidens arbejdsmarked.

De lokale folkeskolers økonomi er presset. Det presser kvaliteten ned og klassestørrelserne op. Det skal der rettes op på, inden det får negativ betydning for vores børns trivsel og læringsmuligheder.

Vi skal også sætte fokus på gode tilbud, når skoledagen er forbi. Et godt fritidsliv og bedre normeringer i vores skolefritidsordninger skal give børn og unge muligheder for gode oplevelser med deres venner.

  3.  Flere virksomheder og lokale arbejdspladser.

Solrød er en attraktiv bosætningskommune. Men vi skal også skabe forudsætninger for flere lokale virksomheder og flere jobmuligheder. Flere skal have mulighed for at finde arbejde tættere på boligen. 

Kommunen skal hjælpe og servicere virksomhederne i et tæt samarbejde med de sjællandske kommuner. Mange lokale virksomheder har brug for kontakt til gode uddannelsesinstitutioner og forskningsmiljøer. Dialog og et højt serviceniveau med virksomhederne er en vigtig forudsætning for vækst og fremgang. Solrød skal være en del af den stærke østsjællandsk vækstregion.

Vi skal føre en lokal aktiv arbejdsmarkedspolitik, så vi hjælper de unge i gang efter endt uddannelse og skaber rammer for, at flere seniorer kan fortsætte i job også efter pensionsalderen. Vi skal blive endnu dygtigere til at matche de ledige med virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft.

Kommunen er en stor arbejdsplads. Vi vil skabe gode arbejdsvilkår for kommunens ansatte. Vi skal blive bedre til at rekruttere medarbejdere ellers kommer det til at gå ud over vores velfærdsservice i fremtiden. I fremtiden er der mangel på arbejdskraft. Derfor skal kommunens arbejdspladser præges af et godt arbejdsmiljø og højt kvalificeret ledelse.

  4.  En grøn og bæredygtig kommune.

Klimaudfordringerne er en altoverskyggende opgave overalt i vores samfund. Solrød kommune skal tage medansvar for at nå det nationale mål om reduktion på 70 procent af CO2 udslippet.  Vi har sat målet om at blive CO2-neutral i Solrød kommune.

Vi skal spare på vores energiforbrug, og vi skal omlægge til vedvarende energikilder. Men vi skal også sikre forsyningssikkerheden for Solrød kommunes borgere. Gennem en aktiv klimaplanlægning og investering i lokale klimaprojekter skal vi tage del i den samlede nationale og regionale klimatilpasning. Vi skal udvide fjernvarmeforsyningen baseret på bæredygtige projekter. En solcellepark som en grundsten for den fremtidig elforsyning er et andet projekt for fremtidens elforsyning som Socialdemokratiet i Solrød vil etablere.

Der skal investeres i energibesparende foranstaltninger overalt i kommunen. Det skal vi gøre direkte i de bygninger og de institutioner, som kommunen driver. Vi skal understøtte den fortsatte udvikling mod en mere genbrugsvenlig affaldshåndtering i kommunale bygninger og i det offentlige rum.  Og vi skal hjælpe produktionsvirksomheder og landbrug med at omstille sig til mere bæredygtighed.

I Socialdemokratiet lægger vi vægt på, at udvikling og naturbeskyttelse skal ske i balance. Kommunen skal være præget af grønne værdier, så vi kan nyde de mange smukke naturområder i vores kommune. Vi skal være foregangskommune, når det handler om den vilde natur. Vi skal give vores bidrag til, at flere insekter og dyrearter kan overleve. Vi vil, med udgangspunkt i naturkvalitetsplanen, skabe flere projekter, der kan medvirke til at bevare og udvide vores naturområder. Vi skal være indbegrebet af en grøn kommune. Det giver også muligheder for mange flere lokale naturoplevelser.

Socialdemokratiet vil arbejde videre med udvikling af vores rekreative strandområder, så mange flere kan nyde de mange muligheder på stranden. Solrøds strand er en enestående ramme for fritids- og sportsaktiviteter. Og så er det et dejligt sted at vandre. Det kræver løbende investeringer i bedre adgangsforhold og naturbeskyttelse. Og så vil Strandens Hus også være en attraktion for mange af Solrøds borgere.

Solrød er placeret langs motorvej og vigtige jernebanestrækninger. Dele af kommunen er præget af støj. Derfor skal kommunen i gang med initiativer til støjreduktion. Kommunen skal markere sig i samarbejdet med staten for at få lavet effektiv støjbekæmpelse. Vi vil undersøge muligheden for at få overdækket motorvejen i lighed med initiativer, der er taget i andre i kommuner i Danmark.

  5.  Flere boliger – særligt seniorboliger.

Solrød er og vil være en vækstkommune. Vi har brug for flere boliger. Vi skal bruge arealer til nye boliger i balance med vores natur. Vi får brug for en stærkere boligpolitik, så vi bedre kan planlægge boligforsyningen i forhold til fremtidens behov. Der er brug for både mindre ungdomsboliger, så flere unge vil vælge at blive boende lokalt, mens de er under uddannelse. Men vi skal også bruge flere familieboliger til de mange børnefamilier, der vil bosætte sig i kommunen fremadrettet.

Men vi får især brug for flere senioregnede boliger – både eje- og lejeboliger. Kommunen skal beslutte en ny sammenhængende strategi for at sikre boliger, så vores seniorer og ældre kan blive boende i den kommune, hvor de har boet hele deres liv.

Kommunen bliver nødt til at tage et ansvar, for det løser sig ikke af sig selv. Bare i de næste 10 år vil der være over 1000 flere over 75 år i vores lokale befolkning. Det kræver også omstilling og renovering af den eksisterende boligmasse. Vi sætter et mål om at få planlagt 400 flere seniorboliger inden 2025. Så vi får brug for mange projekter for at nå dette mål. Og vi bliver nødt til at starte nu.

Kommunen skal hele tiden være på forkant med udvikling og fornyelse. Vores service i den tekniske forvaltning skal optimeres for at nå de mange mål for fremtiden.

  6.  Centerudvikling og Borgernes Hus

Vores center har brug for ny livskraft. Det skal være et attraktivt samlingspunkt for handel og fælles oplevelsesaktiviteter. Et stærkt handelscenter, gode muligheder for at gå ud og spise og opleve kulturelle tilbud lokalt. Det kræver en ny samlet plan for hele centeret. Socialdemokratiet vil etablere en dialog med borgerne om deres forventninger til det lokale center. Det er første forudsætning for en forandringsproces i tråd med borgernes behov.

I den kommende valgperiode skal der træffes beslutning om en mulig flytning af rådhuset. Socialdemokratiet finder det hensigtsmæssigt, at der skabes nye rammer for de ansatte på rådhuset. Socialdemokratiet mener ikke, at et nyt rådhus på stationspladsen vil understøtte udviklingen af et moderne lokalt center. Det er ikke en meningsfuld udnyttelse af den mest attraktive grund i Solrød kommune. Et nyt rådhus kan placeres flere steder i kommunen. Enkelte enheder med meget borgerkontakt kan dog med fordel placeres i sammenhæng med et nyt borgernes hus.

Vi støtter etablering af et nyt borgernes hus på stationspladsen. Det skal være rammen for flere foreninger, kultur, fritidsaktiviteter, spisesteder, biograf, koncertsal, lokale handelstilbud og boliger.

Der skal skabes en finansiering, der ikke belaster den borgernære velfærdsservice, og som indgår i en samlet plan for Solrødcentret, som også indebærer flere boliger tæt på center og S-togstation.

  7.  Mange sårbare og udsatte børn, unge og voksne har brug for en særlig indsats.

Flere borgere i Solrød er udsatte og sårbare. Socialdemokratiet vil sætte særligt fokus på dette område, for det er mennesker, der har brug for fællesskabets hjælp. Der skal skabes tryghed gennem en målrettet og håndholdt indsats.

Vi har brug for flere familierådgivere, psykologisk bistand, socialrådgivning og andre som kan sætte ind tidligt med en forebyggende hjælp. Her må samfundet ikke svigte.

Vi bliver nødt til at sikre flere ressourcer til denne opgave. Vi skal investere i gode ungeprojekter og støtte til de berørte familier. Investeringer på dette område kan være med til at forebygge, at vi senere skal bruge endnu flere penge for at klare opgaverne.

Vi skal samarbejde med vores nabokommuner og Region Sjælland, der hvor der er brug for en tværkommunal indsats.

  8.  Det nære sundhedsvæsen.

I de kommende år skal der skabes en samlet reform af vores sundhedsvæsen, som indebærer, at flere opgaver skal løses af kommunerne tæt på borgerne.

Især vil mange ældre med kroniske sygdomme få brug for behandling og genoptræning tæt på deres hjem. Samtidig skal specialhospitalerne koncentrere sig om de behandlinger, der kræver særlige kompetencer – teknisk og lægefagligt. Solrød kommune skal levere et stærkt bidrag til det nære sundhedsvæsen. Udviklingen afhænger naturligvis af de nationale og regionale rammer, men vi skal sikre, at solrødborgerne får gode behandlingsmuligheder, hvis de rammes af sygdomme.

Vi vil igangsætte et tæt samarbejde med nabokommuner om etablering af en sundhedsklynge med akutmodtagefunktioner, så Solrøds borgere ikke får for lang afstand til fremtidens nærhospitaler.

Vores kommune skal være mere handicapvenlig. Der er brug for en samlet gennemgang af mulige forbedringsopgaver, som kan gøre det lettere for handicappede i fremtiden.

Vi skal investere i mere sundhed. Vi skal skabe rammer for et sundt liv i Solrød. Det kommer os alle til gode og i sidste ende kan det også aflaste et i forvejen presset sundhedsvæsen. Derfor skal der være gode lokale tilbud om at holde sin krop i form. Det skal kommunen samarbejde med det lokale foreningsliv om.

  9.  En bedre ældrepleje.

Solrød vil i de kommende mange år være udfordret af en demografisk udvikling, der medfører flere ældre, som på sigt også kræver flere ressourcer til ældreplejen. Socialdemokratiet vil skabe en ældrepleje med støtte i hjemmet eller en bolig i et plejecenter, som kan skabe tryghed i alderdommen. Vi støtter anlæg af flere boligenheder i vores plejecentre men også særligt ældreegnede boligenheder, som kan få tilknyttet service i dagligdagen.

Vi vil udvikle og forny vores ældrepleje, så alle oplever, at deres behov for støtte bliver imødekommet. Det skal være slut med kontrol og tidstyranni. Vi skal have tillid til, at vores dygtige plejepersonale kan vurdere, hvordan der bedst skabes tryghed og pleje for den enkelte.

Vi er en kommune, der skal levere ældrepleje af høj kvalitet.

Men vi skal også skabe rammer om et godt seniorliv i Solrød. Vi bliver endnu flere seniorer i fremtiden. Mange er friske og har ønske om at bidrage til deres lokale samfund. Derfor har vi brug for bedre rammer for frivillige, som kan være med til at hjælpe andre. Vi vil skabe endnu bedre rammer om vores frivillige i aktivitetscenteret og det skal integreres i målet om borgernes hus.

Vi har brug for en sammenhængende senior- og ældrepolitik. Der skal være fuld fokus på rammer og aktiviteter for vores ældre borgere. Alt for ofte ser vi ældre som en passiv befolkningsgruppe, der blot skal tages hensyn til. Men det er et forældet billede. Vores seniorer og ældre er aktive borgere og det kan vi understøtte gennem en meget konkret og målrettet seniorpolitik. Vi vil samarbejde med ældrerådet om denne opgave i den kommende valgperiode.

10 Flere kultur- og fritidstilbud.

Et aktivt lokalsamfund kræver masser af kultur og fritidstilbud. Vi har mange gode foreninger, som hver dag danner rammen om aktiviteter af kulturel eller fritidsmæssig karakter. Udviklingen kræver flere muligheder for at holde sig fysisk aktiv.

Derfor er kultur- og fritidstilbuddene en vigtig del af det at være en attraktiv bosætningskommune.

Derfor støtter Socialdemokratiet, at der bliver lavet en samlet udbygningsplan for faciliteter til disse områder og kommunen skal samtidig støtte det lokale foreningsliv, så de kan rekruttere medlemmer og frivillige til at løse opgaven.

Solrød kommune ligger ikke i top på dette område og slet ikke, når det handler om kulturelle tilbud. Vi har et godt udgangspunkt med det renoverede biblioteks og kulturhus. Et nyt borgernes hus kan give yderligere drivkraft til kultur og fritidsaktiviteter. Et medborgerhus i Havdrup er vigtigt for at sikre bedre muligheder for borgere og foreninger i Havdrup. Og tilsvarende vil det nye Strandens Hus blive en mulighed for masser af nye aktiviteter. Solrød FC står i øjeblikket uden klubhus.  Derfor mener vi, at kommunen skal understøtte opførelsen af et nyt klubhus til Solrød FC økonomisk.

Vi har gode muligheder i Solrød Kommune. Men der er store udfordringer, som der skal tages fat på. Socialdemokratiet er parat med nye visioner. Vi vil styrke dialogen med borgerne, så alle føler sig som del i udviklingen. Vi står for solidaritet og fællesskab.

Vi kan mere sammen. Solrød kan mere.

Stem på Socialdemokratiet for at rette kursen i Solrød.

Vi vil arbejde hårdt for at leve op til din tillid.